Office Bearers

Dr Jayaram N

Dr Jayaram N

President

Dr Harendra Kumar

Dr Harendra Kumar

Vice President

Dr Vijay Shankar

Dr Vijay Shankar

Secretary

Dr Santosh KV

Dr Santosh KV

Treasurer

Executive Council Members

Dr Parshwanath HA

Dr Parshwanath HA

EC Member

Dr Ramdas Naik

Dr Ramdas Naik

EC Member

Dr Usha Kini

Dr Usha Kini

EC Member

Dr Malathi

Dr Malathi

EC Member

Dr Sriram N

Dr Sriram N

EC Member

Dr Siddique Ahmad

Dr Siddique Ahmad

EC Member

Dr Suresh TN

Dr Suresh TN

EC Member

Dr Mahesh Karigouder

Dr Mahesh Karigouder

EC Member

Dr Narayan Murthy

Dr Narayan Murthy

EC Member

Dr Thejasvi Krishnamurthy

Dr Thejasvi Krishnamurthy

EC Member

X